STADGAR 2013/2014 för FRÄSETS KATTKLUBB org nr 802416-1633

Stadgarna i PDF finns här

1 Benämning, tillhörighet och syfte

§ 1.1 Klubben är en ideell förening och dess namn är Fräsets Kattklubb, vilket förkortas FRÄS.

§ 1.2 Klubben har sitt säte i Uppsala med omnejd, (geografisk placering).

§ 1.3 Klubben är ansluten till Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) och därigenom även till Federation Internationale Feline (FIFe) och är skyldig att följa gällande stadgar och regler.

§ 1.4 Klubbens syften är att:

 • öka kattens status,
 • motverka missförhållanden inom katthållning samt djurplågeri,
 • kontinuerligt skapa goda förutsättningar för katten, kattägaren och kattsporten,
 • informera och ge kunskap om katten till allmänheten.
 • Klubben samarbetar med likasinnade klubbar samt verkar för att främja SVERAKs syften.

2 Organisation

§ 2.1 Klubbens instanser är

 • Årsmöte
 • Styrelse
 • Revisorer
 • Övriga valda funktionärer
 • Valberedning

3 Medlemskap

§ 3.1 Medlemskapet är öppet för de personer som följer klubbens stadgar och regler, samt betalar fastställd medlemsavgift. Sökt medlemskap kan avslås av styrelsen då en person misstänks motarbeta klubbens intressen. Avslag på medlemsansökan ska motiveras och meddelas skriftligt till sökanden.

§ 3.2 Medlemskap kan erhållas som huvud-, familje- eller stödmedlem. Med familjemedlem menas person som sammanbor med huvudmedlem.

Huvudmedlemskap innebär:

 • Rösträtt
 • Kan föreslås till styrelsepost
 • Rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet
 • Får klubbtidning

Familjemedlemskap innebär:

 • Rösträtt
 • Kan föreslås till styrelsepost
 • Rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet

Stödmedlemskap innebär:

 • Rätt att deltaga vid klubbmöten, men har inte rösträtt.

§ 3.3 Medlemsavgiften, vars storlek bestäms av årsmötet, betalas vid inträdet i klubben och därefter årligen före januari månads utgång.

§ 3.4 Utträde ur klubben sker automatiskt om medlemsavgift ej kommit klubben tillhanda efter uppmaning. Önskar medlem utträde under inbetald medlemsperiod ska styrelsen meddelas skriftligen.

§ 3.5 Uteslutning ur klubben kan ske av medlem som bryter mot klubbens stadgar, motarbetar dess syften eller som handlar på annat sätt som kan skada verksamheten. Uteslutning kan även ske om medlem ej fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot klubben. Styrelsen motiverar och meddelar beslutet skriftligt till medlemmen. Överklagan av beslutet ska ske skriftligt inom tre veckor för behandling på klubbens årsmöte. Medlemmen är utesluten tills dess annat beslut är taget.

§ 3.6 Medlem som skriftligen lämnat eller uteslutits ur klubben äger ingen rätt till klubbens tillgångar och kan inte få tillbaka betalda avgift

4 Årsmöte

§ 4.1 Klubbens årsmöte är högsta beslutande instans och ska protokollföras. Ordinarie årsmöte ska hållas före oktober månads utgång.

§ 4.2 Kallelse till ordinarie årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar innan mötet. Det ska klart framgå tid och plats för mötet. I kallelsen ingår förslag till dagordning, ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ärenden för behandling.

§ 4.3 Motioner och andra ärenden som ska behandlas på årsmötet skickas skriftligen till styrelsen senast 1 september. Årsmötet kan endast ta beslut i ärenden som finns med i kallelsen.

§ 4.4 Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Fastställande av röstlängd
 • 3. Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt
 • 4. Fastställande av dagordning
 • 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • 6. Val av justeringsmän och rösträknare
 • 7. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
 • 8. Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för verksamhetsåret
 • 9. Revisorerna berättelse
 • 10. Fråga om ansvarsfrihet
 • 11. Fastställande av medlemsavgifter
 • 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 • 13. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 • 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 • 15. Val av övriga funktionärer
 • 16. Val av valberedning
 • 17. Motioner och övriga ärenden
 • 18. Fastställande av arvoden
 • 19. Övriga frågor
 • 20. Mötets avslutande

§ 4.5 Varje huvud-/familjemedlem som har betalat fastställd medlemsavgift och som lägst fyller 15 år under året har rösträtt. Rösträtten får inte utövas genom ombuds fullmakt. Poströstning är inte tillåten.

§ 4.6 Alla beslut fattas med enkel majoritet, med undantag av stadgeändringar (9.3) och klubbens upplösande (9.5).

 • Relativ omröstning sker vid personval, dvs den som får flest röster blir vald.
 • Absolut majoritet används vid övriga ärenden, dvs mer än hälften av rösterna ska falla på ett av valen. Vid lika röstetal avgör mötesordföranden, om han/hon är röstberättigad.

Ärenden avgörs genom öppen omröstning om ej sluten votering begärs. Den som är jävig i en fråga ska inte rösta i just den frågan. En jävig person är den som kan antas ha egna intressen att bevaka, vilka är i konflikt med klubbens intressen. Den får däremot vara med i behandlingen av ärendet och kan då framlägga sina synpunkter.

§ 4.7 Extra årsmöte kan utlysas då styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt. Det ska även ske då minst 1/4 av klubbens medlemmar med angivande av skäl gör skriftlig framställan till styrelsen.

§ 4.8 Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar innan mötet. Det ska klart framgå tid och plats för mötet. I kallelsen ingår förslag till dagordning och ärenden för behandling. Enbart de ärenden som föranleder mötet och som finns med i kallelsen ska behandlas. För övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

5 Styrelse

§ 5.1 Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet. Mellan årsmötena handhar styrelsen klubbens angelägenheter och förvaltning i överensstämmelse med klubbens, SVERAKs och FIFEs stadgar och regler.

§ 5.2 Styrelsen består av 5 ledamöter och 2 suppleanter. Ordförande, kassör och sekreterare väljs på 2 år. Övriga ledamöter väljs på 1år och suppleanterna på 1 år. Årsmötet väljer ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen konstituerar sig vid första sammanträdet efter årsmötet, helst redan samma dag

§ 5.3 Styrelsens uppgift är att

 • Verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • Verka för föreningens ändamål.
 • Ansvara och förvalta klubbens medel och angelägenheter.
 • Föra register över klubbens medlemmar.
 • Upprätta verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning till årsmötet.
 • Verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar.
 • Utse delegater till SVERAKs årsmöte om ej årsmötet beslutar annat.

§ 5.4 Ordföranden representerar klubben, är ordförande vid klubb- och styrelsemöten och ansvarig utgivare av klubbtidning.

§ 5.5 Sekreteraren skickar på ordförandens uppdrag kallelser till möte samt för protokoll vid dessa.

§ 5.6 Kassören ansvarar för och handhar klubbens ekonomi och lämnar löpande rapporter till styrelsen.

§ 5.7 Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna begär så. Protokoll ska föras och justeras.

6 Revisorer

§ 6.1 Revisorerna väljs av årsmötet för att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. Revisorerna har rätt att när som helst under verksamhetsåret ta del av räkenskaper och protokoll. Revisorerna ska till årsmötet avge en berättelse över det gångna året samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet.

7 Valberedning

§ 7.1 Valberedningen består av 3 ledamöter som väljs av årsmötet. Valberedningens uppgift är att grundligt undersöka, föreslå och tillfråga lämpliga personer till olika poster i klubben.

8 Medlems rättigheter och skyldigheter

§ 8.1 Medlem är skyldig att följa klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar och regler. Alla nya medlemmar erhåller klubbens gällande stadgar.

§ 8.2 Alla medlemmar har rätt att delta i sammankomster som ordnas av klubben

§ 8.3 Medlem har anmälningsplikt till styrelsen vid förekomst av smittosjukdom inom sitt katteri. Under behandling av katteriet ska medlemmen avstå från all utställning och avel.

§ 8.4 Medlem som upptäcker djurplågeri, vanvård eller brott mot klubbens stadgar eller regler bör anmäla detta till sin klubb.

9 Övrigt

§ 9.1 Klubbens verksamhetsår (räkenskapsår) är från oktober till september.

§ 9.2 Ordförande tecknar ensam firma. Vid ekonomiska transaktioner med post och bank tecknar ordförande och kassör var för sig.

§ 9.3 För ändring av klubbens stadgar erfordras att beslut fattas vid två, på varandra följande, årsmöten, varav det ena måste vara ordinarie årsmöte. Kallelsen till första mötet ska innehålla förslaget till stadgeändring. Vid båda mötena ska minst två tredjedelar av rösterna bifalla förslaget.

§ 9.4 Om SVERAKs eller FIFes stadgar eller regler förändras på sådant sätt att klubbens stadgar påverkas, konsekvensändras klubbens stadgar. I sådana fall informeras medlemmarna om ändringen och skälet till ändringen.

§ 9.5 Klubben kan inte upplösas så länge som fem röstberättigade medlemmar vid möte som kallats i frågan är däremot. I kallelse till sådant möte ska klart anges att fråga om klubbens upplösning ska behandlas. Vid händelse av klubbens upplösning ska klubbens hela ekonomiska behållning med handlingar och tillhörigheter användas till ändamål som överensstämmer med klubbens syften. Beslut om detta ska fattas vid sista mötet.